9h-19h | +381 62/229-674 | instagram | facebook

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI
PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Na osnovu člana 41. stav 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu Zakon), VEKTRA LINE, PANČEVO ZORICA LUKIĆ PR, TRGOVINA NA MALO DELOVIMA ZA MOTORNA VOZILA, Braće Jovanović 58/B, 26000 PANČEVO, matični broj: 62637609, PIB: 107290210 (u daljem tekstu: Rukovalac), u Pančevu, dana 2021. godine, donosi

Predmet uređenja i cilj

Ovim Pravilnikom o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Pravilnik) informišu se i upoznaju korisnici sajta Autoelement.rs (u daljem tekstu Korisnici) o svim relevantnim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti Korisnika.

Imajući u vidu odredbe Zakon i ostalu pozitivno pravnu regulativu, veoma je važno da Korisnici pažljivo pročitaju ovaj Pravilnik i upoznaju se sa vrstama podatka o ličnosti koje najčešće Rukovalac o obrađuje, sa svrhom obrade ličnih podataka, licima koja imaju pristup ovim podacima, kao i pravima korisnika u pogledu obrade ličnih podataka.

Ovaj pravilnik je osnovni interni opšti akt kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti Korisnika koji stupaju u ugovorne i druge pravne odnose sa Rukovaocem, kao i drugih lica čije podatke Rukovalac obrađuje (potrošači, korisnici usluga/klijenti, poslovni partneri i dr.).

Cilj ovog pravilnika je da se obezbedi pravna sigurnost i transparentnost u obradi podataka o ličnosti lica čiji se podaci obrađuju, kao i da se utvrdi pravni osnov, svrha obrade, vrste podataka koje se obrađuju, prava lica u pogledu obrade podataka o ličnosti, mere zaštite podataka i druga pitanja od značaja.

Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije u vezi sa Pravilnikom Korisnici mogu poslati na adresu elektronske pošte Rukovaoca: info@autoelement.rs.


Značenje pojedinih izraza

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1. "podatak o ličnosti" je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta

2. "posebne vrste podataka o ličnosti" su podaci kojim se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci, podaci o zdravstvenom stanju, seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica

3. "obrada podataka o ličnosti" je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada)


Podaci o ličnosti koje Rukovalac obrađuje

Pretežan deo obrade podataka o ličnosti Rukovalac vrši u cilju omogućavanja zaključenja ugovora o kupoprodaji i to su najčešće sledeći podaci korisnika: ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektronske pošte.

Na osnovu pristanka korisnika, neke podatke o ličnosti Društvo može sačuvati u cilju omogućavanja lakše kupovine, odnosno kako bi prilikom svake naredne kupovine ugovor o kupoprodaji bio brže i lakše zaključen.

Takođe, na osnovu pristanka, neke od ličnih podataka korisnika Društvo može koristiti za svrhe marketinga.

- ime i prezime, naziv poslodavca/organa/organizacije koju lice predstavlja, datum rođenja, mesto rođenja, adresu prebivališta, pol, podatke o akademskim i profesionalnim/stručnim kvalifikacijama, kontakt adresa elektronske pošte, kontakt telefon

Rukovalac može obrađivati sledeće podatke o ličnosti potrošača:

- Ime i prezime, adresa prebivališta, kontakt adresa elektronske pošte, kontakt telefon

Rukovalac, u skladu sa načelom minimizacije podataka, ne obrađuje veći broj ili drugu vrstu ličnih podataka od onih koji su potrebni da bi se ispunila navedena svrha. Ukoliko se obrada posebnih vrsta podataka vrši na osnovu saglasnosti lica (na primer, kako bi se prilagodili uslovi obuke ili rada zdravstvenom stanju polaznika), ta saglasnost mora biti data u pisanoj formi koja obuhvata detaljne informacije o vrsti podataka koji se obrađuju, svrsi obrade i načinu korišćenja podataka.


Svrha obrade podataka

Svrhe u koju Rukovalac obrađuju podatke o ličnosti Korisnika su:

- obavljanje delatnosti i vršenje poslovnih aktivnosti. Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti za potrebe nabavke i plaćanja roba i usluga, poslovni razvoj, poslovnu saradnju, upravljanje projektima, organizaciju rada, kancelarijsko poslovanje i druge vidove obavljanja delatnosti i sprovođenja poslovnih aktivnosti, uključujući izveštavanje klijenata o sprovedenim poslovnim aktivnostima

- komunikacija, informacione tehnologije i informaciona bezbednost. Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti u svrhu upravljanja i održavanja funkcionisanja komunikacijske i informacione mreže, održavanja informacione bezbednosti i prevencije ostvarenja informacionih rizika

- usklađivanje poslovanja sa zakonima i drugim propisima. Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti radi ispunjenja propisanih obaveza i usklađivanja poslovanja sa zakonima i drugim propisima (trgovinsko, radno i poresko zakonodavstvo i dr)


Način prikupljanja podataka o ličnosti

Rukovalac prikuplja podatke o ličnosti neposredno od lica na koje se podaci odnose, pisanim putem - u elektronskom ili papirnom obliku, ili usmenim putem.


Bezbednost podataka korisnika

U cilju bezbednosti podataka koji se obrađuju, Rukovalac treba uvek da nastoji da primenjuje najviše moguće standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjuje sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima Zakona, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni podaci, mere zaštite informacione bezbednosti podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.


Ustupanje podataka i iznošenje podataka iz Republike Srbije

Rukovalac može da ustupi podatke o ličnosti trećim licima pod uslovima utvrđenim u Zakonu, pri čemu je dužan da preduzme sve neophodne i potrebne mere kako bi se osiguralo da se podaci o ličnosti obrađuju i obezbeđuju u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Rukovalac može angažovati treće lice, u svojstvu pružaoca usluga i obrađivača podataka o ličnosti, da vrši pojedine radnje obrade podataka o ličnosti u ime Rukovaoca (na primer, Rukovalac može angažovati pružaoca usluga hostinga).

U ovim slučajevima, mogu se ustupiti samo oni podaci koji su neophodni za ostvarenje svrhe ugovorene obrade, a obrađivači ih ne mogu koristiti za druge svrhe. Uslovi obrade podataka i odgovornost za zaštitu podataka bliže se uređuju ugovorom između Rukovaoca i obrađivača.

Rukovalac je dužan da podatke o ličnosti ustupi državnim organima i organizacijama, u skladu sa zakonom propisanim ovlašćenjima i nadležnostima tih organa i organizacija i njihovih službenih lica (na primer, pravosudni organi, inspekcijski i drugi nadzorno-kontrolni organi i dr).

Rukovalac može, u sklopu međunarodne saradnje, da iznosi podatke o ličnosti iz Republike Srbije, u skladu sa zakonom i drugim propisom.


Rokovi čuvanja podataka

Podaci o ličnosti neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni. Ako je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, Rukovalac zadržaće podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno obrisani.

U određenim slučajevima, podaci o ličnosti mogu se čuvati duži period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim zakonima.


Prava lica u pogledu zaštite podataka o ličnosti

Lica čiji se podaci obrađuju imaju sledeća prava:

1. transparentnost: Rukovalac će Korisnika, prilikom davanja svojih podataka ličnosti, transparentno obaveštavati o svrsi za koju su mu određeni podaci potrebni i licima koja koriste ove podatke, te će pružiti Korisniku sve informacije relevantne za obradu njegovih podataka. Smatraće se da je ovo pravo korisnika ostvareno davanjem na uvid ovog Pravilnika

2. pravo na uvid: Korisnik ima pravo da bude obavešten o tome da li Rukovalac obrađuje njegove podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađuje, ima pravo po osnovu izvršenog uvida da zahteva ispavku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade

3. pravo na ispravku, dopunu i ažuriranje: Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni. Korisnik ima pravo da zahteva da se netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune

4. pravo na brisanje: Korisnik ima pravo da njegovi lični podaci budu obrisani u skladu sa Zakonom. Ukoliko je neophodno da Rukovalac i dalje vrši obradu kako bi izvršilo svoje zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, Rukovalac će izbrisati samo deo podataka koji mu više nisu neophodni

5. pravo na prenosivost: Ukoliko korisnik želi od Rukovaoca (i) da dobije u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku lične podatke koje mu je dostavio prilikom registracije ili (ii) da Rukovalac prenese drugom rukovaocu lične podatke koje mu je korisnik dostavio, korisnik ima pravo da to zahteva od Rukovaoca, pod uslovom da je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i da se obrada vrši automatizovanim putem

6. pravo na ograničenje obrade: Korisnik ima pravo da zahteva ograničenje obrade njegovih ličnih podataka u određenim situacijama

7. pravo na prigovor: Korisnik ima pravo da podnesete prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa

8. pravo na obraćanje nadležnom organu: Korisnik ima pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

9. sva druga prava predviđena zakonom: Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti upućivanjem zahteva za ostvarivanje istih na sledeću adresu elektronske pošte: info@autoelement.rs


Obaveze zaposlenih

Zaposleni kod Rukovaoca su dužni da poštuju i štite podatke o ličnosti koje obrađuju. Mogu da obrađuju samo one podatke kojima im je dozvoljen pristup, u skladu sa zadacima koje obavljaju.


Obaveštenje o kolačićima

Autoelement.rs koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

Lista cookies-a koje prikupljamo:
PHPSESSID-Kolačić koji generišu aplikacije zasnovane na PHP jeziku. Ovo je identifikator opšte namene koji se koristi za održavanje varijabli korisničke sesije. Obično je to nasumično generisan broj, način na koji se koristi može biti specifičan za sajt, ali dobar primer je održavanje statusa prijavljenog korisnika između stranica.
TawkConnectionTime-Kolačić sesije. Ovaj kolačić pamti krajnjeg korisnika tako da se prošli razgovori ćaskanja mogu identifikovati radi poboljšajnju usluge.
twk_idm_key-Kolačić sesije. Upravljanje vezom za posetioce.


Saglasnost i promena uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja. Autolement.rs se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja Email obaveštenja svim registrovanim korisnicima.


Rukovalac redovno revidira i ažurira informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu obaveza koje proističu iz pozitivno pravne tregulative. Važeća verzija Pravilnika će uvek biti objavljena na web stranici. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, informacije o tome će, bez odlaganja, biti objavljenje na ovoj internet stranici, te će Korisnici čijom elektronskom adresom Rukovalac raspolaže, dobiti ovo obaveštenje putem mejla.